به خانه من خوش آمدید

یادداشت روز

اِم روزنامه

سوگند می‌خورم …. جز حقیقت

من سوگند می‌خورم حقیقت را بگویم و جز حقیقت چیزی بر زبان نیاورم. اعتراف می‌کنم، سوگند یاد کردن کاری دشوار است. دشوارتر اما راستگویی‌ِ است

ادامه مطلب »
اِم روزنامه

چهار قصۀ تکاپو

یک) ساعت شماطه دار قدیمی خودش را بیچاره کرد تا بیدارش کند چشمانی که از بدخوابی می سوخت را با انگشتانش محکم مالید و همان

ادامه مطلب »